Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen jouw bedrijf en Jouw technische coach. De algemene voorwaarden kunnen tussentijds worden gewijzigd en/of aangevuld. De nieuwste versie van de algemene voorwaarden staat op de website en dit is de versie die geldig is.

Dienst boeken

De diensten van Jouw technische coach zijn te boeken via de website en na contact via e-mail, telefoon of beeldbellen. Bij betaling dien je ook akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. Na ontvangst van de betaling en het akkoord op de algemene voorwaarden neem ik contact met je op en stemmen we samen de werkzaamheden definitief af.

Voor diensten op maat, zoals het bouwen van een website, zal na een persoonlijk gesprek een definitieve offerte worden verstuurd tezamen met de algemene voorwaarden. Bedraagt het bedrag van de offerte € 300 ex btw of meer, dan zal er na akkoord op de offerte een 1e factuur worden verzonden voor de aanbetaling. Nadat ik het akkoord op de offerte en de algemene voorwaarden heb ontvangen, en indien van toepassing de eerste aanbetaling is gedaan, ga ik voor je aan de slag.

Boeking of abonnement annuleren

Een boeking van een dienst kan tot 14 dagen na aanvraag geannuleerd worden. Zijn de werkzaamheden reeds gestart dan is het niet meer mogelijk de boeking te annuleren. Wil je een boeking annuleren? Neem dan contact op via gea@jouwtechnischecoach.nl.

Heb je een abonnement en wil je deze stopzetten? Dan kan je dit uiterlijk tot 5 dagen voor de volgende factuurdatum schriftelijk doorgeven via gea@jouwtechnischecoach.nl. Voor het stopzetten van een hosting abonnement geldt een opzegtermijn van 1 maand.

Prijzen

Alle prijzen op jouwtechnischecoach.nl worden weergegeven in euro’s en zijn exclusief 21% btw. Prijzen kunnen tussentijds wijzigen, om welke reden dan ook.

Betaling

Bij boeking kun je kiezen voor betaling met IDeal / Bancontact / Sofort banking / vooraf overmaken. De betalingen voor Jouw technische coach worden uitgevoerd door Mollie. Facturen worden verzonden via Moneybird.

  • Abonnementen worden vooruit gefactureerd. Je ontvangt maandelijks dan wel jaarlijks hiervoor een factuur.
  • Voor overige diensten betaal je per opdracht. Nadat jouw betaling voor de dienst is ontvangen, zullen de werkzaamheden hiervoor in gang worden gezet.
  • Bij opdrachten met een totaal bedrag van € 300 ex btw of meer zal een 1e factuur worden verzonden voor de aanbetaling. Voor technische ondersteuning geldt een aanbetaling van de helft van het totaal bedrag. De tweede factuur zal worden verzonden na het afronden van de opdracht. Voor het maken van een website geldt een aanbetaling van een derde van het totaal bedrag. De tweede factuur zal verzonden worden na de eerste correctieronde van de 1e pagina/homepage en de laatste factuur na het afronden van de opdracht.

Betalingen die via facturering lopen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan, tenzij vooraf anders is afgesproken. Indien na het verstrijken van deze termijn door Jouw technische coach nog geen volledige betaling is ontvangen, ben je in gebreke.

Let op: bij boekingen geldt de betaaltermijn van Jouw technische coach en niet de betaaltermijn van je eigen bedrijf. Wil je een andere betaaltermijn, om welke reden dan ook, dan dien je dit vooraf aan te vragen.

Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

Op alle teksten, illustraties en afbeeldingen van Jouw technische coach berusten rechten van intellectueel eigendom. Ongeoorloofd gebruik en het zonder toestemming verspreiden, via welk medium dan ook, van (gedeelten van) de website jouwtechnischecoach.nl is ten strengste verboden. Overname van (gedeelten van) de website is verboden, tenzij ik hier uitdrukkelijke schriftelijke toestemming voor heb gegeven.

Aansprakelijkheid

Jouw technische coach is niet aansprakelijk voor:

  • Onvolkomenheden, onjuistheden of fouten in de verstrekte (tekst- en beeld- ) materialen.
  • Misverstanden, onvolkomenheden ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in jouw handelingen zoals het niet tijdig, niet juist, niet volledig aanleveren van benodigde gegevens/materialen.

Jouw technische coach is uitsluitend aansprakelijk voor duidelijk aan haar toerekenbare, directe schade. Onder directe schade wordt verstaan:
1. de eventuele redelijke kosten noodzakelijk voor niet nagekomen afspraken naar aanleiding van de afname van een dienst, welke per email, dan wel schriftelijk zijn vastgelegd.
2. de eventuele redelijke kosten noodzakelijk voor niet nagekomen afspraken met een lid welke per email, dan wel schriftelijk zijn vastgelegd.

Aansprakelijkheid van Jouw technische coach voor alle andere dan voornoemde schade, zoals indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, ondeugdelijke gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is volledig uitgesloten.

Klachten

Heb je een klacht dan kun je deze bij mij kenbaar te maken door te mailen naar gea@jouwtechnischecoach.nl. Ik zal mijn uiterste best doen om samen met jou tot een passende oplossing te komen.

Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op ec.europa.eu/odr. Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Overmacht

Onder overmacht vallen alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Jouw technische coach geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor ik niet in staat ben de overeengekomen verplichtingen binnen afgesproken termijn na te komen. Ik kan gedurende de periode dat de overmacht duurt mijn verplichtingen uit de overeenkomst, in overleg, uitstellen. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan zijn Jouw technische coach en jij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Contact

Jouw technische coach staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 57068828. Het btw nummer van Jouw technische coach NL002148811B52. Alle contacten met betrekking tot overeenkomsten, bestellingen en overige vragen of klachten lopen via de email: gea@jouwtechnischecoach.nl of schriftelijk via:

Jouw technische coach
Spadestraat 42
4818 EL Breda

Jouw technische coach is telefonisch bereikbaar via 076 514 4685.

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 12 maart 2021.